Centrala/ Salon/ Serwis:
59 842 33 82
602 294 682
Kopernika 27A
76-200 Słupsk
Serwis samochodowy
Pełny pakiet usług

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

 

JUŻ OTWARTA !!!

 

Adres:                                                           Godziny otwarcia:
ul. Kopernika 27 a                                 
pon. - pt. 9:00 - 16:00
76-200 Słupsk
                                          sob. 9:00 – 14:00

  Telefon:
59 84 233 82        602 294 682

 

 

Stacja Kontroli Pojazdów prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr GS/014/P wydanego przez Prezydenta Miasta Słupsk, potwierdzającego przez wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane na podstawie obowiązującej Decyzji Nr TDT-P64/14 Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 2014.02.12, potwierdzającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez aktualną ustawę – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 108 z 2005 r., poz.908, z późn. zm.).

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja GS/014/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A,B,T,E rozszerzonym o badania pojazdów w zakresie c, d, e, 

W Stacji wykonuje się badania techniczne:

 

A – motocykli i motorowerów,

B – pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

T – ciągniki rolnicze do 3,5 t

E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

c- pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d- pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne),

e – pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (policję) na badania po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,

 

 

      - uprawnienia

Badania techniczne w naszej Stacji Kontroli Pojazdów wykonują wyłącznie wykwalifikowani diagności , posiadający imienne uprawnienia diagnosty wydane przez Prezydenta Miasta Słupsk.   

-Informacj o dokumentach potrzebnych do rejestracji

Poniżej link do strony Miasta Słupsk  informujący Państwa o procedurach  oraz dokumentach wymaganych przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Słupsk, a także wysokości opłat w następujących przypadkach:

http://www.slupsk.pl/esamorzad/urzad_miejski/procedury/sprawy/48.html

W przytoczonych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego badania technicznego przez upoważnioną do tego jednostkę. Przeglądy takie wykonuje Stacja Kontroli Pojazdów AMS.

 

    -  Zakres czynności

Badanie techniczne wykonywane na naszej Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami). Poszczególne operacje, które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego, zgodne są z Załącznikami nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 155, poz. 1232).

Dodatkowo, w trakcie wykonywania badania technicznego  nieodpłatnie uzupełniamy powietrze w ogumieniu, ustawiamy światła główne z ew. wymianą żarówek. Możemy również uzupełnić płyny eksploatacyjne, itp. Każdy klient ponadto otrzymuje kartę rabatową na usługi, części lub oleje i płyny oferowane w naszej firmie

Opłaty za badania

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat  zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233). Przykładowo, obecnie obowiązująca cena za wykonanie badania okresowego samochodu osobowego wynosi 98 zł.

W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. nr 227 z 2003 r., poz. 2254, z późniejszymi zmianami).

   -  Serwis samochodowy

Przy Stacji znajduje się jest serwis samochodowy  w którym można wykonać wszystkie niezbędne naprawy tak, aby pojazd opuszczający Stację był w pełni sprawny technicznie.

 

    -  Urządzenia diagnostyczne i oprogramowanie

Wszystkie znajdujące się w Stacji przyrządy i urządzenia posiadają certyfikaty i atesty Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, konieczne świadectwa uwierzytelnienia wystawiane przez Główny Urząd Miar, poddawane są one okresowym przeglądom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów urządzeń, a wykonujący badania techniczne diagności posiadają aktualne uprawnienia.

Wykonywane na naszej Stacji badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym na podstawie programu opracowanego przez firmę ...... Program ten umożliwia natychmiastowe przesłanie danych do centralnego rejestru pojazdów (więcej o programie: www.norcom.com.pl)

Posiadanie dobrego, nowoczesnego sprzętu oraz najwyższej klasy specjaliści gwarantują profesjonalną diagnostykę pojazdu. Poniżej mapka dojazdu do stacji

 

 

Stacja Kontroli Pojazdów - opłaty

 

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są opłaty zawarte w poniższej tabeli opłat zgodnej z cennikiem ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.).

W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, od 2004 r. obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł (Dz.U. 227 z 2003 r., poz. 2254).

 

 TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

(Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.)

 

Opłata w zł  

 (zawiera VAT)

 

1.  Okresowe badanie techniczne:

 

B001  0BT - motocykl    62,00

B002  0BT - samochód osobowy            98,00

B003  0BT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c.            98,00

B004  0BT - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)   42,00

B005  0BT - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)     50,00

B006  0BT - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za bad. specjalistyczne)   63,00

B007  0BT - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00

 

2.  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

B008  PSM - skuteczności i równomierności działania hamulców   20,00

B009  PSM - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania   14,00

 

B010  PSM - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

            20,00

B011  PSM - toksyczności spalin             14,00

B012  PSM - poziomu hałasu      20,00

B013  PSM - geometrii kół jednej osi      36,00

B013  PSM - działania amortyzatorów jednej osi 14,00

B014  PSM - wszystkich innych usterek łącznie    20,00

 

3.  Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

B016  PBT - motocykl    116,00

B017  PBT - motorower             116,00

B018  PBT - samochód osobowy            169,00

B018  PBT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c.            169,00

 

4.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

B020  DBT - określone usterki i warunki techniczne         20,00

B021  DBT - po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne)        94,00

B022  DBT - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym    51,00

 

5. Pozostałe dodatkowe badania techniczne:

 

B023 PDBT - pojazdu zarejestrowanego, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

            114,00

 

B024 PDBT - pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

            42,00

 

B025 PDBT - pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany

(za warunki dodatkowe)

            50,00

 

B026 PDBT - pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

            48,00

 

B027 PDBT - pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestrac.

            82,00

 

B028 PDBT - po naprawie pojazdu, w przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na kwotę powyżej 2000 zł

            50,00

 

B029 PDBT - ustalenie danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

            60,00

 

B030 PDBT - badanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń

            94,00

 

6.  Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

 

B031  DWT - prawidłowości przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy

            35,00

 

B032  DWT - dodatkowe warunki techniczne dla pojazdu przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze

            21,00

 

B033     PC - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od war. techn.

            82,00

 

B034     PC - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia

            255,00

Partnerzy
logo logo logo logo logo logo
AutoZoom Do góry strony